Základní přehled

 

Aplikace je dostupná na adrese http://vezeer.mendelu.cz. Pro přihlášení použijte přihlašovací údaje do UIS. Po přihlášení je zobrazen přehled aktuálních požadavků autora požadavku nebo všechny aktuální požadavky pro zpracovatele. Prvky přehledu jsou popsány dále v části Přehled dílčích požadavků.

 

Popis použití aplikace 

 

Autor zadání požadavku (žadatel o nákup, řešitel s pravomocí příkazce operace a jimi pověřený zaměstnanec) vkládá jednotlivé položky (Dílčí požadavky) k nákupu prostřednictvím veřejných zakázek. Dílčí požadavek obsahuje technickou specifikaci, počet a předpokládanou cenu, předpokládaný termín dodání, odkaz na výrobce/dodavatele a položku jeho katalogu pro další informace. Autor může k požadavku přidat další osoby, spoluautory, kteří spolu s ním požadavek mohou opravovat a zpracovávat. Nově založený požadavek je ve stavu připravovaný. Po dokončení oprav je požadavek ve stavu podaný prezentován zpracovatelům -- zaměstnancům Oddělení veřejných zakázek. Zpracovatel může požadavek po kontrole zahrnout do připravované veřejné zakázky. Zpracovatel může požadavek předat k technické kontrole libovolnému zaměstnanci dle vlastního uvážení. Po kontrole je požadavek vrácen žadateli ve stavu připravovaný k opakovanému podání.

 

Po zařazení požadavku zpracovatelem do zakázky jej autor může zaktualizovat a po potvrzení zařazení se požadavek stává závaznou položkou veřejné zakázky. Veřejná zakázka je zpracovávána v souladu s předpisy a její stavy se promítají do všech zařazených požadavků a žadatelé jsou tak informováni o postupu zpracování jejich požadavků.

Všechny požadavky v systému může prohlížet kterýkoliv další potenciální autor a pořizovat si z nich kopie pro vlastní podání.

Při zadání požadavku je jeho stav "Rozpracovaný"; pro zadání požadavku ke zpracování OVZ je nutné požadavek překlopit do stavu "podaný" přes tlačítko "Akce".

 

Popis rozhraní aplikace

 

Základními pohledy rozhraní aplikace jsou přehled a detail. Přehled umožňuje řazení údajů ve sloupcích a vyhledání položek. Detail umožňuje založení, opravu a prohlížení jednoho požadavku nebo zakázky. Dostupnost opravy nebo omezení na prohlížení zobrazeného detailu závisí na typu přistupujícího uživatele a jeho vztahu ke konkrétnímu požadavku (žadatel, objednatel, spoluautor, zpracovatel, technický kontrolor, ostatní) a aktuálním stavu prohlíženého detailu (připravovaný/zpracovávaný/uzavřený/historický).

 

Nabídka vlevo umožňuje přecházet na seznam zakázek, seznam požadavků, založit nový požadavek, zobrazit seznam uživatelů, kteří s aplikací doposud pracovali a odhlásit se. Dále umožňuje zpracovateli vložit a nastavit novou veřejnou zakázku.

 

Vkládání a opravy dílčích požadavků

 

Pro vložení, zobrazení a opravy dílčího požadavku slouží následující formulář.

Všechna textová pole mají volnou strukturu, číselná nepoužívají oddělovače tisíců. Cena za kus bez DPH a s DPH se dynamicky dopočítávají, sazba je nastavena v systému, aktuální je 21%.

 

Seznam CPV a seznam VZ mají podobu standardního rozvíjecího seznamu pro prohlížeče, které nepodporují dynamické skriptování. V ostatních má tvar vstupního pole pro vložení několika znaků a seznamu s vyhledanými položkami, které tyto znaky obsahují.

 

Při vstupu do pole datum je zobrazen kalendář, pro jednoznačnost zápisu je zvolen zápis ve tvaru rok-měsíc-den dle ISO.

Do pole Název vkládejte vhodný popis, který dovolí rozlišit Vaši položku od ostatních podobných. Do polí Označení projektu a Název projektu nebo Označení pracoviště a Název pracoviště vkládejte takové označení, aby bylo možné identifikovat účel nákupu a místo dodání, pokud jej neupřesníte ve Specifikaci.

 

Do pole Dodavatel vložte jméno dodavatele nebo výrobce a do pole URL odkaz na další popis produktu. Tyto údaje slouží pouze pro interní komunikaci a pro dokladování předpokládané ceny.

 

Lze využít možnost použití stávajícího požadavku. Je však nejdříve nutné v detailu požadavku použít tlačítko "Uložit jako nový". Kopie je uložena pod jménem nového autora, který s ním už nakládá podle svých potřeb.

 

Přehled dílčích požadavků

 

V přehledu dílčích požadavků najdete v prvním sloupci spínač k výběru řádku pro operaci, kterou aktivujete volbami dole pod přehledem. Symboly šipek v záhlaví sloupců slouží k ovládání řazení ve sloupci a s klávesou Ctrl lze vybrat řazení pro více sloupců. Zápis znaků do pole vyhledat a stisk klávesy Enter omezí zobrazený seznam na požadavky, které obsahují vložený řetězec.

Zpracovatel může vybrané požadavky exportovat v CSV formátu pro další zpracování do podoby přílohy "Technická specifikace" veřejné zakázky.

 

Přehled veřejných zakázek

 

Seznam je zobrazen všem uživatelům. Symboly šipek v záhlaví sloupců slouží k ovládání řazení ve sloupci a s klávesou Ctrl lze vybrat řazení pro více sloupců. Zápis znaků do pole vyhledat a stisk klávesy Enter omezí zobrazený seznam na zakázky, které obsahují vložený řetězec.

 

Detail veřejné zakázky

 

Zpracovatel může detail veřejné zakázky opravovat, ostatní jej mohou pouze prohlížet.

Všechna textová pole mají volnou strukturu.

 

Seznam CPV má podobu standardního rozvíjecího seznamu pro prohlížeče, které nepodporují dynamické skriptování. V ostatních má tvar vstupního pole pro vložení několika znaků a seznamu s vyhledanými položkami, které tyto znaky obsahují.

Při vstupu do pole datum je zobrazen kalendář, pro jednoznačnost zápisu je zvolen zápis ve tvaru rok-měsíc-den dle ISO.

Do pole Název vkládejte vhodný popis, který dovolí žadatelům rozpoznat obsah zakázky v přehledu a do pole popis vložte doplňující údaje.

 

Do dalších polí vkládejte data dle plánovaného průběhu zakázky.

V případě potřeby lze k zakázce vložit další dokumenty ve formě souborů. Dokumenty může stáhnout.

 

Poznámky:

  • Jako název volte co nejpřesnější obecný popis předmětu
  • Předpokládanou cenu volte s ohledem na případné požadované příslušenství
  • Ve specifikaci se obecně nepoužívají obchodní názvy. Technické požadavky MUSÍ BÝT STANOVENY JAKO MINIMÁLNĚ PŘÍPUSTNÉ.
  • Dodavatel vzejde z výběrového řízení, nicméně pokud máte vybraný určitý typ, je vhodné to tam napsat pro případné oslovení.
  • URL je vhodné vložit, aby bylo možné kontrolovat předpokládanou cenu 
  • Požadavky AGREGUJTE, zejména u projektů je vhodné sečíst stejné požadavky do jednoho požadavku ve VEZZERU.
  • Zamyslete se prosím nad zadáním svého požadavku: např. jestliže požadujete příborovou sadu, která bude obsahovat polévkovou lžíci, vidličku, nůž, lžičku a dezertní vidličku nezadávejte každý požadavek samostatně ale jako sadu a jejich množství. V opačném případě se může stát, že každá část pak bude mít jiný vzhled.

 

Požadavky na školení a dotazy lze uplatnit u vedoucího OVZ .