Informace o zpracování osobních údajů v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky

Preambule 

Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Česká republika (dále jen „správce“ nebo „zadavatel“), tímto plní informační povinnost vůči subjektům údajů (dále jen „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje mohou být v rámci procesu zadávání veřejných  zakázek  podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) zpracovávány. Za subjekty údajů je možné považovat zejména dodavatele, zaměstnance dodavatele, technický dozor, projektanta, členy nebo náhradníky členů komise, přizvané odborníky, členy realizačního týmu ad. Správce je povinen informovat dotčené subjekty údajů o podmínkách zpracovávání jejich osobních údajů na základě čl. 13 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“). 

 

Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů

Název univerzity:  

Mendelova univerzita v Brně  

Sídlo univerzity:  

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Česká republika  

Telefon:  

+420 545 131 111  

Web:  

www.mendelu.cz  

IČO:  

62156489  

DIČ:  

CZ62156489  

ID schránky:  

85ij9bs  

 

Kontaktní údaje na Odbor veřejných zakázek a nákupu

Denisa Novotná

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Brno 613 00  

Kontaktní telefon: +420 545 135 182

Kontaktní e-mail: zakazky@mendelu.cz

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. Martin Pernica, Ph.D.  

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Brno 613 00  

Kontaktní e-mail: dpo@mendelu.cz 

 

Identifikační a kontaktní údaje zpracovatele osobních údajů

Název společnosti:  

QCM, s.r.o.

Sídlo společnosti:  

Heršpická 813/5, 639 00 Brno  

Telefon:  

+420 538 702 732  

Web:  

www.qcm.cz  

Kontaktní e-mail:

gdpr@qcm.cz

IČO:  

26262525

DIČ:  

CZ26262525  

ID schránky:  

2w8vviz  

 

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje k zajištění řádného průběhu zadávacího řízení a archivace dokumentace o zadávacím řízení na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Správce dále zpracovává osobní údaje pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něho vyplývající, na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

V případě, že zpracování osobních údajů nevyplývá ze zákonné povinnosti správce, jsou osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, spočívajících zejména v komunikaci se subjektem údajů pro účely posouzení kvalifikace atd.

 

Zpracovávány jsou následující kategorie osobních údajů:

  • adresní a identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, funkce nebo organizační zařazení, IČO, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, číslo osobního dokladu, digitální identifikátor (elektronický podpis apod.)
  • popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, odborné znalosti a dovednosti, předchozí zaměstnání, trestní bezúhonnost, apod.)
  • studijní údaje (záznamy o studiu a studijních aktivitách)
  • pracovní údaje (záznamy o práci a pracovních aktivitách)
  • ekonomické údaje (bankovní spojení)

Zdrojem osobních údajů je zejména nabídka dodavatele.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů ve smyslu GDPR čl. 22.

 

Prostředky zpracování osobních údajů

Zadavatel zpracovává v rámci zadávacích řízení osobní údaje dodavatelů ve webové aplikaci E-ZAK provozované na doméně https://zakazky.mendelu.cz/, která je elektronickým nástrojem ve smyslu § 213 ZZVZ.

Zadavatel zpracovává v rámci zadávacích řízení osobní údaje dodavatelů interně ve formě elektronické a listinné dokumentace.

 

Doba uchovávání osobních údajů

V souladu s § 216 odst. 1 ZZVZ je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje ZZVZ, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž další postup se řídí právními předpisy o archivnictví, zejména zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

Předávání osobních údajů

Osobní údaje mohou být předávány jiným osobám, pokud je povinnost jejich předání zadavateli uložena zvláštním právním předpisem (např. Věstník veřejných zakázek).

 

Přehled práv ohledně ochrany osobních údajů

Subjekt údajů má na základě prokázání své totožnosti následující práva: 

-právo na přístup k osobním údajům za podmínek uvedených v čl. 15 GDPR, které umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o něm správce zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a údaje o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny;

-právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů za podmínek uvedených v čl. 16 GDPR;